PONTO3

Manifest voor een Post-Materialistische Wetenschap

Wij zijn een groep internationaal bekende wetenschappers van uiteenlopende wetenschappelijke vakgebieden (biologie, neurowetenschappen, psychologie, medische wetenschap, psychiatrie), die deelnamen aan een internationale topconferentie over post-materialistische wetenschap, spiritualiteit en samenleving. Die topconferentie werd georganiseerd door Gary E. Schwartz, PhD enMario Beauregard, PhD, deUniversity of Arizona, enLisa Miller, PhD, Columbia University. Deze conferentie werd gehouden bij Canyon Ranch in Tucson, Arizona, van 7 tot 9februari, 2014. Ons doel was om de invloed te bespreken van de materialistische ideologie op de wetenschap en het opkomen van een post-materialistisch paradigma voor de wetenschap, spiritualiteit en samenleving.

Wij zijn tot de volgende conclusies gekomen:

1. Het moderne wetenschappelijke wereldbeeld is voornamelijk gebaseerd op veronderstellingen die nauw verband houden met de klassieke fysica. Het materialisme – het idee dat materie de enige realiteit is – is één van deze veronderstellingen. Een verwante veronderstelling is het reductionisme, het idee dat complexe dingen kunnen worden begrepen door ze te reduceren tot de interacties van hun onderdelen, of tot éénvoudiger of meer fundamentele dingen zoals kleine materiële deeltjes.

2. In de 19e eeuw werden deze aannames kleiner, omgezet in dogma’s en samengevoegd tot een ideologisch geloofssysteem dat bekend werd als ‘wetenschappelijk materialisme’. Dit geloofssysteem houdt in dat de geest niets anders is dan de fysieke activiteit van de hersenen, en dat onze gedachten geen effect kunnen hebben op onze hersenen en ons lichaam, onze acties en de fysieke wereld.

3. De ideologie van wetenschappelijk materialisme werd dominant in de academische wereld tijdens de 20e eeuw. Zo dominant dat een meerderheid van wetenschappers begon te geloven dat het gebaseerd was op vastgesteld empirisch bewijs en het enige rationele beeld van de wereld vertegenwoordigde.

4. Wetenschappelijke methoden gebaseerd op deze materialistische filosofie zijn zeer succesvol geweest, niet alleen in het vergroten van ons begrip van de natuur, maar ook in het brengen van meer controle en vrijheid door technologische vooruitgang.

5. De bijna absolute dominantie van het materialisme in de academische wereld heeft de wetenschappen echter ernstig beperkt en de ontwikkeling van de wetenschappelijke studie van geest en spiritualiteit belemmerd. Geloof in deze ideologie, als een exclusief verklarend kader voor de realiteit, heeft wetenschappers ertoe gedwongen de subjectieve dimensie van de menselijke ervaring te verwaarlozen. Dit heeft geleid tot een ernstig verstoord en verarmd begrip van onszelf en onze plaats in de natuur.

6. Wetenschap is in de eerste plaats een niet-dogmatische, ruimdenkende methode om kennis over de natuur te verwerven door observatie, experimenteel onderzoek en theoretische verklaring van fenomenen. De methodologie is niet synoniem met materialisme en moet niet worden gerelateerd aan bepaalde overtuigingen, dogma’s of ideologieën.

7. Aan het einde van de negentiende eeuw ontdekten natuurkundigen empirische fenomenen die niet konden worden verklaard door de klassieke fysica. Dit leidde tot de ontwikkeling, gedurende de jaren 1920 en vroege jaren 1930, van een revolutionaire nieuwe tak van de fysica genaamd kwantummechanica (QM). QM heeft de materiële grondslagen van de wereld in twijfel getrokken door aan te tonen dat atomen en subatomaire deeltjes niet echt solide objecten zijn – ze bestaan ​​niet met zekerheid op welbepaalde ruimtelijke locaties en welomschreven tijden. Het belangrijkste is dat QM de geest expliciet in zijn conceptuele basisstructuur introduceerde, omdat werd vastgesteld dat de waargenomen deeltjes en de waarnemer – de fysicus en de methode die voor waarneming werd gebruikt – gekoppeld zijn. Volgens een interpretatie van QM impliceert dit fenomeen dat het bewustzijn van de waarnemer van vitaal belang is voor het bestaan ​​van de waargenomen fysieke gebeurtenissen, en dat mentale gebeurtenissen de fysieke wereld kunnen beïnvloeden. De resultaten van recente experimenten ondersteunen deze interpretatie. Deze resultaten suggereren dat de fysieke wereld niet langer de primaire of enige component van de werkelijkheid is en dat deze niet volledig kan worden begrepen zonder naar de geest te verwijzen.

8. Psychologische studies hebben aangetoond dat bewuste mentale activiteit het gedrag causaal kan beïnvloeden, en dat de verklarende en voorspellende waarde van bepaalde factoren (bijvoorbeeld overtuigingen, doelen, verlangens en verwachtingen) zeer hoog is. Bovendien geeft onderzoek in psycho neuro-immunologie aan dat onze gedachten en emoties de activiteit van de fysiologische systemen (bijvoorbeeld immuunsysteem, endocriene, cardiovasculaire) die zijn verbonden met de hersenen, aanzienlijk kunnen beïnvloeden. In andere opzichten tonen neuro-beeldvormende-onderzoeken van emotionele zelfregulatie, psychotherapie en het placebo-effect aan dat mentale gebeurtenissen de activiteit van de hersenen aanzienlijk beïnvloeden.

9. Onderzoek naar de zogenaamde ‘psi-verschijnselen’ geeft aan dat we soms zinvolle informatie kunnen ontvangen zonder het gebruik van gewone zintuigen en op manieren die de gebruikelijke ruimte- en tijdsbeperkingen overstijgen. Bovendien laat psi-onderzoek zien dat we mentaal fysieke apparaten en levende organismen (inclusief andere menselijke wezens) op afstand kunnen beïnvloeden. Psi-onderzoek toont ook aan dat verre geesten zich kunnen gedragen op manieren die niet lokaal gecorreleerd zijn, dat wil zeggen dat de correlaties tussen verre geesten verondersteld worden niet gemedieerd te zijn (ze zijn niet gekoppeld aan een bekend energetisch signaal), onomkeerbaar (ze worden niet minder met toenemende afstand), en onmiddellijk (ze lijken gelijktijdig te zijn). Deze gebeurtenissen komen zo vaak voor dat ze niet als abnormaal noch als uitzonderingen op natuurwetten kunnen worden beschouwd, maar als aanwijzingen voor de behoefte aan een breder verklarend kader dat niet uitsluitend op materialisme kan worden gebaseerd.

10. Bewuste mentale activiteit kan worden ervaren bij klinische dood tijdens een hartstilstand (dit wordt een ‘bijna-doodervaring’ [BDE] genoemd). Sommige bijna-dood-ervaringsdeskundigen hebben melding gemaakt van waarheidsgetrouwe buitenlichamelijke waarnemingen (d.w.z. waarnemingen waarvan kan worden aangetoond dat ze samenvallen met de werkelijkheid) die zich voordoen tijdens een hartstilstand. BDE’s melden ook diepgaande spirituele ervaringen tijdens de BDE’s, veroorzaakt door hartstilstand. Het is opmerkelijk dat de elektrische activiteit van de hersenen binnen een paar seconden na een hartstilstand stopt.

11. Gecontroleerde laboratoriumexperimenten hebben gedocumenteerd aangetoond dat bekwame onderzoeksmedia (mensen die beweren dat ze kunnen communiceren met de geest van mensen die fysiek zijn gestorven) soms zeer nauwkeurige informatie over overleden personen kunnen verkrijgen. Dit ondersteunt verder de conclusie dat de geest los van de hersenen kan bestaan.

12. Sommige materialistisch geneigde wetenschappers en filosofen weigeren deze fenomenen te erkennen omdat ze niet consistent zijn met hun exclusieve opvatting van de wereld. Afwijzing van postmaterialistisch natuuronderzoek of weigering om sterke wetenschappelijke bevindingen te publiceren die een postmaterialistisch kader ondersteunen, is in strijd met de ware geest van wetenschappelijk onderzoek, namelijk dat empirische gegevens altijd adequaat moeten worden behandeld. Gegevens die niet passen in favoriete theorieën en overtuigingen kunnen niet a priori worden afgewezen. Een dergelijke benadering is een ideologie, geen wetenschap.

13. Het is belangrijk om te beseffen dat psi-verschijnselen, BDE’s bij hartstilstand en repliceerbaar bewijs van geloofwaardige onderzoeksmedia alleen abnormaal lijken wanneer ze worden bekeken door de lens van het materialisme.

14. Bovendien slagen materialistische theorieën er niet in om te verduidelijken hoe hersenen de geest zouden kunnen genereren, en zijn zij niet in staat om het empirische bewijsmateriaal waarop in dit manifest wordt verwezen, te verklaren. Dit falen vertelt ons dat het nu tijd is om onszelf te bevrijden van de boeien en oogkleppen van de oude materialistische ideologie, om ons concept van de natuurlijke wereld te vergroten en een postmaterialistisch paradigma te omarmen.

15. Volgens het postmaterialistische paradigma:
a) Vertegenwoordigt de geest een aspect van de werkelijkheid dat even primordiaal is als de fysieke wereld. Geest is fundamenteel in het universum, d.w.z. het kan niet worden afgeleid uit materie en worden gereduceerd tot iets basaler.
b) Is er een diepe onderlinge verbondenheid tussen geest en de fysieke wereld.
c) Kan (wil / intentie) de geest de toestand van de fysieke wereld beïnvloeden en op een niet-lokale (of uitgebreide) manier werken, dwz het is niet beperkt tot specifieke punten in de ruimte, zoals hersenen en lichamen, noch tot specifieke punten in tijd, zoals het heden. Omdat de geest de fysieke wereld niet lokaal kan beïnvloeden, zijn de bedoelingen, emoties en verlangens van een experimentator mogelijk niet volledig geïsoleerd van experimentele resultaten, zelfs niet in gecontroleerde en dubbelblinde experimentele ontwerpen.
d) Zijn breinen blijkbaar onbegrensd en kunnen zich verenigen op een manier die een eenheidsbrein suggereert dat alle individuele breinen omvat.
e) Suggereren BDE’s bij hartstilstand dat de hersenen werken als een zendontvanger van mentale activiteit, d.w.z. de geest kan door de hersenen werken, maar wordt er niet door geproduceerd. BDE’s die optreden bij hartstilstand, in combinatie met bewijs van onderzoeksmedia, suggereren verder het overleven van bewustzijn, na lichamelijke dood, en het bestaan ​​van andere niveaus van realiteit die niet-fysiek zijn.
f) Moeten wetenschappers niet bang zijn om spiritualiteit en spirituele ervaringen te onderzoeken, omdat ze een centraal aspect van het menselijk bestaan ​​vertegenwoordigen.

16. Postmaterialistische wetenschap verwerpt de empirische observaties en de grote waarde van de tot nu toe gerealiseerde wetenschappelijke prestaties niet. Het wil de menselijke capaciteit uitbreiden om de wonderen van de natuur beter te begrijpen, en daarbij het belang van geest en geest opnieuw ontdekken als onderdeel van de kernstructuur van het universum. Postmaterialisme is inclusief materie, die wordt gezien als een basisbestanddeel van het universum.

17. Het postmaterialistische paradigma heeft verstrekkende implicaties. Het verandert fundamenteel de visie die we van onszelf hebben en geeft ons onze waardigheid en kracht terug, als mens en als wetenschapper. Dit paradigma bevordert positieve waarden zoals compassie, respect en vrede. Door de nadruk te leggen op een diepe band tussen onszelf en de natuur in het algemeen, bevordert het postmaterialistische paradigma ook het milieubewustzijn en het behoud van onze biosfeer. Bovendien is het niet nieuw, maar pas vierhonderd jaar vergeten, dat een beleefd transmaterieel begrip de hoeksteen van gezondheid en welzijn kan zijn, zoals het wordt bewaard en bewaard in oude geest-lichaam-geest-praktijken, religieuze tradities en contemplatieve benaderingen.

18. De verschuiving van materialistische wetenschap naar post-materialistische wetenschap kan van vitaal belang zijn voor de evolutie van de menselijke beschaving. Het kan zelfs meer cruciaal zijn dan de overgang van geocentrisme naar heliocentrisme.

* Het manifest voor een post-materialistische wetenschap werd opgesteld door Mario Beauregard, PhD (Universiteit van Arizona), Gary E. Schwartz, PhD (Universiteit van Arizona), en Lisa Miller, PhD (Columbia University), in samenwerking met Larry Dossey, MD, Alexander Moreira-Almeida, MD, PhD, Marilyn Schlitz, PhD, Rupert Sheldrake, PhD, en Charles Tart, PhD.
** Neem voor meer informatie contact op met dr. Mario Beauregard, laboratorium voor vooruitgang in bewustzijn en gezondheid, Afdeling psychologie, Universiteit van Arizona, Tucson, VS. E-mail: mariobeauregard@email.arizona.edu
*** We hebben twee manieren overwogen om te verwijzen naar het opkomende paradigma dat in dit Manifest wordt gepresenteerd: de afgebroken versie (postmaterialisme) en de niet-afgebroken versie (postmaterialisme). De afgebroken vorm werd gekozen voor de duidelijkheid voor zowel wetenschappers als leken.
**** Het samenvattende rapport van de internationale top over postmaterialistische wetenschap, spiritualiteit en samenleving kan hier worden gedownload: Internationale top over post-materialistische wetenschap: samenvattend rapport (PDF).

Wij nodigen u, wetenschappers van de wereld, uit om het Manifest voor een Post-Materialistische Wetenschap te lezen en te ondertekenen, als u uw steun wilt tonen.

Open science publiceerde een lijst van wetenschappers die dit manifesto ondertekenden: https://opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science

  • Het Manifest voor een Post-Materialistische Wetenschap werd opgesteld door Mario Beauregard, PhD (University of Arizona), Gary E. Schwartz, PhD (University of Arizona), en Lisa Miller, PhD (Columbia University), in samenwerking met Larry Dossey, MD, Alexander Moreira-Almeida, MD, PhD, Marilyn Schlitz,PhD, Rupert Sheldrake, PhD, enCharles Tart, PhD.
  • Neem voor meer informatie contact op met Dr Mario Beauregard, Laboratory for Advances in Consciousness and Health, Department of Psychology, University of Arizona, Tucson, USA.
    Email: mariobeauregard@email.arizona.edu
  • Er is op twee manieren overwogen om te verwijzen naar het opkomende paradigma dat gepresenteerd wordt in dit Manifest: de versie met (post-materialisme) en zonder verbindingsstreepje (postmaterialisme). De vorm met een verbindingsstreepje werd gekozen uit oogpunt van duidelijkheid voor zowel wetenschappers als leken.
  • Het Samenvattend Verslag van de Internationale Conferentie over Post-MaterialistischeWetenschap, Spiritualiteit en Samenleving kan hier worden gedownload: International Summit on Post-Materialist Science: Summary Report (PDF).

Manifesto Auteurs

Mario Beauregard, PhD, Neuroscience of Consciousness
Laboratory for Advances in Consciousness and Health, Dept of Psychology, University of Arizona, USA
Author of The Spiritual Brain and Brain Wars

Larry Dossey, MD, Internal Medicine
Independent Scholar and Executive Editor, Explore
Author of Recovering the Soul, USA

Lisa Jane Miller, PhD, Clinical Psychology
Editor, Oxford Handbook of Psychology & Spirituality, Editor-in-Chief, Spirituality in Clinical Practice
Professor & Director, Spirituality & Mind Body Institute, Columbia University, USA

Alexander Moreira-Almeida, MD, PhD, Psychiatry
Associate Professor, Universidade Federal de Juiz de Fora
Founder & Director, Research Center in Spirituality and Health, Brazil

Marilyn Schlitz, PhD, Social Anthropology
Founder & CEO, Worldview Enterprises
President Emeritus & Senior Fellow, Institute of Noetic Sciences, USA

Gary Schwartz, PhD, Psychology, Neurology, Psychiatry & Surgery
Professor, University of Arizona
Director, Laboratory for Advances in Consciousness and Health, USA

Rupert Sheldrake, PhD, Biochemistry, Developmental Biology, Consciousness Studies
Fellow, Institute of Noetic Sciences; Fellow, Schumacher College
Author of A New Science of Life, UK

Charles T Tart, PhD, Transpersonal Psychology
Core Faculty Member, Sofia University
Professor Emeritus of Psychology, University of California, USA

Meer dan 300 wetenschappers, Professoren, MDs en experten die dit manifesto ondersteunen:

Pauliina Aarva, PhD, Health Sciences
Adjunct Professor, University of Tampere, Finland

Bo Anders Ahrenfelt, MD, Psychiatry, Private Practice Psychiatrist, Sweden

Robert Almeder, PhD, Philosophy of Science and Epistemology
Professor Emeritus, Georgia State University Department of Philosophy, USA

Víctor Alvarez, PhD, Technology Enhanced Learning
Senior Research Fellow, Murdoch University, Australia

Vanessa C. Z. Anseloni, PhD, Neuroscience, Psychology and Spirituality
Faculty, University of Maryland, Baltimore, USA

Dr Philippe Antoine, Neuropsychiatry, Hypnotherapy
Founder, School of Integrative Meditation, Belgium

Frederique Apffel-Marglin, PhD, Cultural Anthropology
Professor, Smith College, USA

Melikyan Arsen, PhD, Philosophy
Professor, National Polytechnic University of Armenia, Armenia

Julia Assante, PhD, Ancient Near East, Parapsychology
Author, The Last Frontier: Exploring the Afterlife and Transforming Our Fear of Death, Germany, USA

Jose Becerra, MD, MPH, Medical epidemiology
Former Senior Epidemiologist, US Centers for Disease Control, USA

William Bengston, PhD, Sociology, Energy Healing
President, Society for Scientific Exploration, Professor of sociology, St Josephs College, USA

Daniel J Benor, MD, Wholistic Psychotherapy
Editor-in-Chief, International Journal of Healing and Caring;
Professor, Energy Medicine University, Canada

Christine Berger, PhD, LCPC Counselor Education, Mental Health Counseling and Pastoral Counseling
Assistant Professor, Old Dominion University, USA

Marco Bischof, PhD, Biophoton Reserach, Biophysics, History of Science and Medicine, Cultural Studies
Director, Institute for Future Science & Medicine, Germany

Ernesto Bonilla, MD,PhD, Neurosciences, Neurotoxicology
Professor, Universidad del Zulia, Venezuela

Stuart B Bonnington, EdD
Professor of Psychology Austin Peay State University Clarksville, USA

Robert Neil Boyd, PhD, Information Physics, SubQuantum Physics, Consciousness Physics
Researcher, Princeton Biotechnologies Corporation; Staff Member, Peter Gariaev’s Research Team, USA

Thomas Edward Brennan, PhD, Physics and Astronomy
Assistant Professor, Ferris State University, USA

Ivor Browne, MD, Psychiatry
Former Chief Psychiatrist, Eastern Health Board; Professor Emeritus, University College Dublin, Ireland

Ralph Buchner, Dipl Ing, Design, Creativity
Professor, Munich University of Applied Science, Germany

Emanuel Burck dos Santos, PhD, MD, Transplantation, Hypothermia, Ischaemia, Reperfusion, Surgery
Scholar Researcher, Preceptor, Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Brazil

James Carpenter, PhD, Clinical Psychology, Parapsychology
Psychotherapist, Researcher, Associate Professor, University of North Carolina Chapel Hill, President, Parapsychological Association, USA

Jean-Jacques Charbonier, MD, Anesthesiology, Near-death Experience
Author of 7 Reasons to Believe in the Afterlife, France

Julio Maria Fonseca Chebli, MD, PhD, Gastroenterology
Associate Professor and Rector Elect of the Federal University of Juiz de Fora, Brazil

Deepak Chopra, MD, Endocrinology, Mind-body Medicine
Fellow, American College of Physicians; Adjunct Professor, Northwestern University;
Executive Scholar, Columbia University; Senior Scientist, Gallup;
Author of 82 books, 21 NYT best-sellers, USA

John Christopher, PhD, Professor of Psychiatry, Dartmouth College, Hanover, NH, USA

Allan Leslie Combs, PhD, Consciousness, Neuralpsychology, Systems Sciences
Doshi Professor of Consciousness Studies
Director, CIIS Center for Consciousness Studies
Professor Emeritus, University of North Carolina-Asheville, USA

Antonei Benjamin Csoka, PhD, Cell Biology, Gerontology, Biotechnology
Assistant Professor, Howard University; CEO, Vision Genomics, USA

Marek Cuhra, PhD, Marine ecology, Ecotoxicology
Researcher, Norwegian Institute of Marine Research, Norway

Bo Dahlin, PhD, Education, Philosophy
Professor emeritus, Karlstad University, Sweden

Michael Dickman, PhD, Chemistry
Professor, Saint-Boniface University, Winnipeg, Canada

Arnaud Delorme, PhD, Computational Neurosciences
Principal investigator, CNRS, France

Fabienne Delporte, PhD, Agronomic Sciences, Biological Engineering
Research Scientist in Life Sciences & Project manager, CRAw, Belgium

Pierre Demers, PhD, Education
Retired Professor, University of Sherbrooke, Canada

Sylvie Dethiollaz, PhD, Altered States of Consciousness Studies
Director of the Swiss Institute of Noetic Sciences, Switzerland

Alberto Moreno Doña, PhD, Education
Profesor, Universidad de Valparaíso, Chile

Michael W. Driesch, Dr rer. pol., Economics, Parapsychology
Director, Düsseldorfer Institut für Kunst und Wissenschaft e. V., Germany

Jana Dudová, MD, Anatomy
Medical Faculty, Charles University Prague, Czech Republic

Caroline Eick, PhD, Education Policy
Co-founder, Center for Heart-Mind Coherence, Texas, USA

Ronald Engert, MA, Philosophy
Director, Tattva Viveka, Magazine for science, philosophy and spiritual culture, Germany

Deborah Erickson, PhD, Psychology, Consciousness
Adjunct Faculty, Emergent Studies Institute, Webmaster, Society for Psychical Research, USA

Laurence Foss, PhD, Philosophy, Psychothermodynamics, Information Theory
Retired, Author of The End of Modern Medicine, USA

Andreas K Freund, PhD, Neutron and X-ray Studies of Condensed Matter
Researcher, European Synchrotron Radiation Facility and Institut Max von Laue – Paul Langevin, France

André Gessalin, MBA, Energy Environment
Former Research Fellow, Ecole des Ponts Paris, France

Helen Gibbons, MS, Psychology, Neuroscience, Autogenic Therapy
Founder and Director, Autogenic Training Institute, Australia

Antonio Giuditta, MD, Physiology, Neurobiology
Emeritus Professor, The Federico II University Department of Biology, Naples, Italy

David H Goldberg, PhD, Experimental and Physiological Psychology
Former Dean of the Graduate School for Holistic Studies, John F Kennedy University, USA

Neal Grossman, PhD, History and Philosopher of Science, Consciousness
Associate Professor Emeritus, Philosophy, University of Illinois at Chicago, USA

Leandro Lage dos Santos Guedes, PhD, Astronomy, Philosophy of Science
Astronomer, Planetarium Foundation of the City of Rio de Janeiro, Brazil

Andrea Becky Hanson, Psychology, Cultural Anthropology
Founding Director, Merging Rivers Healing Practices, Faculty, Omega Institute for Holistic Studies, USA

Erlendur Haraldsson PhD, Psychology
Professor Emeritus, University of Iceland, Reykjavik, Iceland

Emily R Hawken, PhD, Biomedical and Molecular Sciences
Postdoctoral Fellow, Queen’s University, Canada

Guy Hayward, PhD, Psychology of Music, Doctor, Cambridge University, UK

Matthew Paul Helm, PhD, Higher Education
Director of Gradaute Student Life & Wellness, Michigan State University, USA

Roland Hinnion, Mathematics, Logic
Professor Emeritus, Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgium

Dr Andrew Holster, PhD, Philosophy of Science
Director, Researcher, ATASA Research, New Zealand

Frank Hummer, PhD, Mathematics
Professor, Iowa State University, USA

Christopher K Johannes, PhD, Transpersonal Psychology
Tokunin Assistant Professor, Kansai Gaidai College, Kyoto, Japan

Arthur John, MA, BA, MBCH, General Medicine, Hypnosis, Parapsycholgy
Retired Doctor, Oxford University, UK

Ingeborg Kader, PhD, Archeology
Curator, Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke, Munich, Germany

Bernardo Kastrup, PhD, Computer Engineering, Artificial Intelligence, Philosophy
Author of Why Materialism Is Baloney and Brief Peeks Beyond, Netherlands

Paul Kieniewicz, MSc, MA, Astronomy, Geophysics
Senior Geophysicist, ExxonMobil, UK

Natalia Kolobova, PhD, Sociology
Management of the National Institute of Certified Consultants, Russia

Shinichiro Kokubun, MD, PhD, Physiology
Professor, Nihon University, Japan

Eugene N Kovalenko, PhD, Materials Science
Retired, University of California, Los Alamos National Laboratory, USA

Eckhard Kruse, PhD, Computer Science
Professor, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany

Robert Darrell Laham, Jr, PhD, Cognitive Science and Psychology
CEO, Founder, morformance, llc, USA

Tito Rosa Laneiro, Phd, Pshychology Professor, Universidade Autonoma de Lisboa, Portugal

Asimina Lazaridou, PhD, Psychology
Postdoctoral Fellow, Surgery department, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, USA

Eric Leskowitz, MD, Psychiatry
Psychiatrist, Spaulding Rehabilitation Hospital, Harvard Medical School, USA

Ivan Lima, PhD, Electrical Engineering
Associate Professor of Electrical and Computer Engineering, North Dakota State University, USA

Laurence Lins, PhD, Biophysics
Research Scientist and Associate Professor, University of Liège, Belgium

Pim van Lommel, Cardiology, Near-death Experience Research
Author of Consciousness Beyond Life, Netherlands

Martin F Luthke, PhD, Clinical Psychology
Director, Institute of Psychoenergetic Healing, Bavaria, Germany.

Jacques Mabit, MD, Drug addiction and Traditional Indigenous Medicines
Founder and Executive President of Takiwasi Center for Drug Addicts Treatment and Research on Traditional Medicines, Peru

Tom Mahony, MS, Plant Ecology, Wetland Science
Plant Ecologist/Wetland Scientist, Coast Range Biological, LLC, USA

Rosilene Moretti Marçal, PhD, Pharmacology
Professor, Universidade Federal de Sergipe, Brazil

Murilo Marchioro, PhD, Neuroscience, Biophysics
Professor, Universidade Federal de Sergipe, Brazil

Jorge Martins, PhD ABD, Neuroscience and Medicine
MD, Chief of Lab, LIMMIT – Laboratory of Mind-Matter Interaction with Therapeutic Intention, Portugal

Dr Denise Marie McDermott, MD, Adult and Child Psychiatry, USA

Dr Richard Louis Miller, PhD, Clinical Psychology, Balneology
Founder, Wilbur Hot Springs, Inc; Founder, Cokenders Alcohol and Drug Program
Host, Mind Body Health & Politics radio program, USA

Philip S Morse, PhD, Education, Parapsychology
Professor Emeritus, State University of New York at Fredonia, USA

Carlos Alberto Mourão Jr, PhD, Neuroscience
Professor of Physiology, Federal University of Juiz de Fora, Brazil

Martin Musalek, PhD, Anthropomotorics, Motor Development Adaptation
Researcher, Charles University, Czech republic

Roger Nelson, PhD, Experimental Psychology, Psychophysiology, Physics, Engineering
Founder, Director, Global Consciousness Project
Formerly Coordinator of Research, Princeton Engineering Anomalies Research laboratory, USA

Sergii Nizhankovskyi, PhD, Physics, Materials science
Head of laboratory, senior researcher, State Scientific Institution Institute for Single Crystals, Ukraine

Kate Noble, PhD, Psychology, Consciousness
Professor, University of Washington-Bothell, Founder, Center for Education and Research in Consciousness, USA

Andreas Oberhofer, MD, Medicine, Psychology, Lüscher Science Award
Director of Research, International Medical Society Lüscher Color Diagnostics, Austria

Masayuki Ohkado, PhD, Linguistics, Parapsychology
Professor, Chubu University, Japan

Enrique Benito Oliver, PhD, MD, End-of-life Care, Palliative Care
Profesor, Spanish Society of Palliative Care (SECPAL), Spain

Fernando Otálora-Luna, PhD, Sensory Ecology, Biophysics, Evolution
Researcher, Laboratorio de Ecología Sensorial, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas ,Venezuela

Mario A Nunez, PhD, Psychology
Professor, University of Puerto Rico, USA

Adrian Parker, PhD, Clinical Psychology, Consciousness Studies
Professor, Gothenburg University Department of Psychology, Sweden

Alain Pénoël, PhD, Mathematics
Retired professor, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

Vladimir Ponomarenko, PhD, Economics, Philosophy, Political Science
Professor, Senior Researcher, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Russia
Владимир Оноприенко, PhD, Институт экономики Российской академии наук
профессор, старший научный сотрудник, Российская Федерация

Diane Hennacy Powell, MD, Psychiatry, Neuroscience, Autistic Savants
Researcher, Pscyhiatrist, Institute for Scientific Study of Anomalous Communication
Former Director of Research, John E Mack Institute, USA

Luciano Francisco Rago, PhD, Development, Neurobiology, Molecular Biology
Researcher, Instituto de Neurociencias, Spain

Dr Tim Read, FRCPsych
Emeritus Consultant Psychiatrist Royal London Hospital, UK

P Scott Richards, PhD, Counseling Psychology
Professor of Counseling Psychology, Licensed Psychologist, Brigham Young University, USA

Kenneth Ring, PhD, Near-death Experience Research
Professor Emeritus of Psychology University of Connecticut, USA

Titus Rivas, MS, MA, Philosophy, Theoretical Psychology, Psychical Research
Independent Researcher and Author, Athanasia Foundation, The Netherlands

Antonio Roazzi, PhD Oxford, Cognitive Psychology
Professor, Universidade Federal de Pernambuco Programa, Brazil

Heiko Rudolph, PhD, Pain (PCA), Embedded Microprocessor Systems, History
Senior Lecturer, Programme Director, RMIT University, Hong Kong

Franklin Santana Santos, MD, PhD, Thanatology, Palliative Care, Death Education & Grief
School of Medicine, Federal University of Bahia, Brazil

Rolf Sattler, PhD, DSc (hc), FLS, FRSC, Biology and Philosophy
Professor Emeritus, McGill University, Montreal, Canada

Stefan Schmidt, PhD, Psychology, Neurophysiology, Integrative Medicine
Professor, European University Viadrina, Researcher, University Hospital Freiburg, Germany

Stephan A Schwartz, Consciousness, Remote-viewing
Distinguished Consulting Faculty, Saybrook University
Columnist, Explore, Author, The 8 Laws of Change, USA

Valdemar W Setzer, PhD, Computer Science, Education and Anthroposophy
Professor, Department of Computer Science, Institute of Mathematics and Statistics, Univsersity of São Paulo, Brazil

Gary Shamshoian, MS, Mechanical Engineering
Principal Engineer, Integrated Building Design Eng, USA

David J Shuch, BS(Biol), DDS Founder and Director, The Center for Integrative Dentistry, Augusta, NJ, USA

Gabriele Maria Sigg, PhD Candidate, Sociology, Philosophy, Ethnology
Researcher, Humboldt-University Berlin, Germany

Richard Silberstein, PhD, Cognitive Neuroscience, Neuro-Imaging
Professor Emeritus, Swinburne University of Technology, Australia

Cicero T Silva, MD, Pediatric Radiology
Associate professor of diagnostic radiology, Yale School of Medicine, USA

Henryk Skolimowski, DPhil, Philosophy
Professor Emeritus, University of Michigan Ann Arbor, USA

Douglas Smith, PhD, Biochemistry, Molecular Biology, Genomics, Molecular Diagnostics
Senior Director, Genomics Research, Courtagen Life Sciences, USA

John H Spencer, PhD, Philosophical Foundations of Quantum Physics
Multiple award winning author of The Eternal Law, Canada

Monika Joanna Szyszko, MA, Psychology
Researcher, University of Social Sciences and Humanities, Poland

Sultan Tarlacı, Neuroscience, Quantum Physics
Editor In Chief, Founder, NeuroQuantology, Turkey

C Scott Taylor, BSocSc (Hons), PhD, Human Geography, Animal Geographies
Executive Director, Cetacean Studies Institute, Australia

Filippo Tempia, MD, PhD, Neuroscience, Neurophysiology
Professor, University of Torino, Institute of Turin (NIT) and National Institute of Neuroscience-Italy (INN), Italy

Ian Thompson, PhD, Quantum Nuclear Physics
Livermore National Laboratory, Author of Starting Science with God

William A Tiller, PhD, Materials Science, Engineering, Psychoenergetics
Professor Emeritus, Stanford University, Department of Materials Science and Engineering

Courtney Toomey, MD, Physical Medicine and Rehabilitation
Director of Rehabilitation, HealthBridge Children’s Hospital, Director, Brain Injury Program, USA

Eduardo Tosta, MD, PhD, Medical Immunology
Professor Emeritus & Senior Researcher, University of Brasília, Brazil

Sébastien Tremblay, PhD, Mathematical Physics
Professor, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada

Stefano Varese, PhD, PUMC-Peru, Cultural anthropology, Amazon, Andes, Mesoamerica
Professor Emeritus, University of California Dept of Native American Studies, USA and Mexico

Manlio Vinciguerra, PhD, Epigenetics and Aging
Associate Professor, University College London, UK

Florence Vinit, PhD, Sociology, Psychology, Phenomenology of the Body, Sensoriality
Professor, Université du Québec à Montréal, Co-founder & Psychosocial Director, Dr Clown, Canada

Harald Walach, PhD, Clinical Psychology, PhD, History and Theory of Science
Director, Institute for Transcultural Health Sciences, European University Viadrina, Germany

Michael A Wride, PhD, Developmental Biology, Physiology, Goethean Science
Visiting Lecturer, MSc in Holistic Science, Schumacher College
Academic Developer, Centre for Academic Practice and eLearning, Trinity College Dublin, Ireland

Milene Zanoni, PhD, Public Health
Professor, Universidade Federal do Paraná, Brasil

Samar Zebian, PhD, Cognitive Science
Associate Professor, Lebanese American University, Lebanon

Tanya Zilberter, PhD, Neuroscience, Research Consultant, Infotonic conseil, France

Marcos Pérez Abendaño, Médco, Medicine, Neural Therapy
Professor, Neural Therapy and Dentistry NF of Barcelona, Asociación Médica de Terapia Neural, Spain

Yasco Aracava, PhD, Pharmacy, Biochemistry
Research Associate, University of Maryland School of Medicine, Dept of Epidemiology & Public Health, USA

Benjamin Arazy, BA, Medical Technology
Founder, Arazy Group Consultants Inc, Canada

Nathalie Geetha Babouraj, MD, Integrative Medicine
Integrative Health Coach, Institut de Santé Intégrative, France

Martha N Beck, PhD, Sociology
Author, Leaving the Saints, Columnist, O, The Oprah Magazine, USA

Jens Behnke, PhD, Homeopathy, Clinical Research, Philosophy of Science
Head of homeopathy divison, Karl and Veronica Carstens-Foundation, Germany

Joan Bird, PhD, Zoology, Animal Behavior, Ecology, Conservation, Ufology
Former State Protection Planner, The Nature Conservancy, Independent Writer/Lecturer, USA

Jesús García Blanca, Salud Social, Educación, Ecología
Discovery DSalud Magazine, Spain

Nasya Breach, PsyD, Clinical Psychology
Former Staff Psychologist, Rutgers University Counseling Center, USA

Evelyn M Brodie, MA, Shamanic practices, craniosacral therapy, integrated health
Therapist, Balance and Purpose, UK

Leonardo Ferreira Caixeta, MD, PhD, Psychiatry and Neurosciences
Associate Professor of Neuropsychiatry, Federal University of Goias, Brazil

Anna Capaldo, PhD, Endocrinology
University Researcher, Department of Biology, University Federico II, Naples, Italy

Lourenço Xavier de Carvalho, PhD, Educational Sciences
Director, iLIDH – Values University

Eva Ndrio de Carvalho, MA, Family and Society
Director, iLIDH – Values University, Portugal

Linda Cedeño, PhD, Clinical Psychology
Psychologist, Private Practice, USA

Humberto Schubert Coelho, PhD, Philosophy
Assistant Professor, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brazil

Peter Cooper, DSc, Vaccine Science
Researcher, Australian National University, Australia

Carolina Argondizo Correia, Bachelor, Pharmacy, Immunology
Researcher, Adolfo Lutz Institute, São Paulo University, Brazil

Barry Cottrell, MA, Fine Art Printmaking, Consciousness, Oxford University, UK

James Cowan, PhD, Indigenous Culture
Internationally acclaimed author of A Troubadour’s Testament and Letters from A Wild State, Australia

Melody Cranbourne-Rosser, MSc, Transpersonal Psychology and Health & Social Care
Lecturer, Cardiff Metropolitan University, UK

Siobhán K Cronin, BA, Cognitive Nueroscience
Researcher, Siobhán K Cronin, USA

Yves Depigny, PhD, Law
Administrator, University Toulouse Jean Jaurès, France

Sonia Q Doi, MD, PhD, Medicine
Research Associate Professor, Uniformed Services University of the Health Sciences, USA

Agnès Delevingne, PhD, Clinical Psychology
Coach, Psychologist, INREES, France

Bernadette Doran, BS, Research-based Energy Therapies
Director, Equilibrium Energy + Education, USA

Cynthia Douglas, MD, Anatomic, Clinical Pathology, Cytopathology, San Luis Obispo, USA

Ana Catarina Araújo Elias, PhD, Psychology
Post-doc Researcher, University of São Paulo, Institute of Cancer of the State of São Paulo, Brazil

Duane Elgin, MBA, MA, Evolutionary dynamics of large, complex systems
Director, Great Transition Stories, USA

Thomas Ehmer, PhD, Electrophysiology, Physics, Communication
Private Researcher, Germany

Luli Faber, PhD, Neuroscience
Founder, Heal Your Own Pain, Australia

Mark Flescher, PhD, Clinical Psychology, USA

Elizabeth S Freire, PhD, Psychology, Research Fellow, Federal University of Juiz de Fora, Brazil

Rafe Furst, MS, Venture Investing, Entrepreneurship, Computer Science, Artificial Intelligence
Chief Investment Officer, Crowdfunder, USA

George John Georgiou, PhD, DSc, ND, Energy Medicine, Bioresonance, Holistic Medicine
Dr, Da Vinci Holistic Health Center, Cyprus

Sophia Hansen, MA, Holistic Health and Education
Founder, Sacred Energy Healing, USA

Anthony (Tony) Gee, M. Suicidology, Psychology, Psychospirituality
Founder, Life Is Foundation, Australia

Ali Ghandour, PhD, Islamic Theology
Researcher, University of Münster, Germany

Franck Gigon, MD, Phytotherapy
Teacher, Paris Descartes University, France

Héctor G. Gómez G., Magíster Neurociencias,
Médico, Pistgrado en Psiquiatría, Singularidad, Venezuela, Spain

Isabelle Goulet, PhD, Cellular and Molecular Biology, Earth-Based Spirituality
Founder, Scientive, Canada

Philippe Guillemant, PhD, Physics
Physical engineer, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, France

Zlata Halova, PhD, Psychology
Therapist and teacher of Holotropic Breathwork, Czech Republic

Karl Hanes, PhD, Neuropsychology, Psychopharmacology, Psychiatry, Psychology, Australia

Etel Harris, MSc, Clinical Psychology
Personal Life Coach, Jungian Psychology Coaching, London, UK

Neil Helm, PhD, Scholar in Residence, Atlantic University, USA

Ronit Herzfeld, MSW, Social Work, Integral Psychology Founder, Leap Forward, USA

Louis AG Hissink III, Msc MAIG MIEEE
Editor Australian Inst Geoscientists News, retired geologist, New South Wales, Australia

Vladimir Hlepitko, PhD, Electrical Engineering, Power Generation
PAE Advisor, Noosphere magazine, Russia
Владимир Николаевич Хлепитько, кандидат технических наук, электроснабжение
кандидат технических наук, советник РАЕ, журнал Ноосфера, общество, человек, Россия

Sally Hofmeyr, PhD, Ecology, Environmental Change, Science Communication
Postdoctoral Research Fellow, Department of Biological Sciences, University of Cape Town, South Africa

John Holman, PhD, Religious Studies, Comparative Philosophy
Author of The Return of the Perennial Philosophy, Independent Scholar, UK

Astrid de Hontheim, PhD, Anthropology
Associate Professor, UMons, Belgium

Sara Towe Horsfall, PhD, Sociology Associate Professor, Texas Wesleyan University, Former President, Southwest Sociological Association, USA

Arnoldo De Hoyos, PhD, Sustainable Development
Professor, Pontificial Catholic University of Sao Paulo, Brazil

Alan Hugenot, Engr ScD, Mechanical & Marine Engineering, Near-death Experience Research, Consciousness
Naval Architect, Director of the International Association for Near Death Studies – San Francisco Group

Scott Christopher Hurley, PhD, East and South Asian Religion, Spirituality, Human-Nonhuman Animal Studies
Professor, Luther College, USA

Dora Incontri (Dora Alice Colombo), PhD, Education, Philosophy and Spirituality
Independent Scholar, Author, Editor of Educação e Espiritualidade

Frouwke Ipema, MSc, Nursing, Depth psychology
Jungian Analytic Therapist, Founder, Practice for health promotion for Men and Organization, Netherlands

Philippe Isler, MA, Pschology
Psychologist, Philippe Isler Psychological Services, Canada

Stefan Ivanovski, PhD, Statistical Quality Controll, Quality Management
Researcher, Miltary Academy “Gen. Mihajlo Apostolski” – Skopje, Macedonia

Martin Jelfs, MA, Physics, Tantra, Psychotherapy
Psychotherapist, Founder of Transcendence – Authentic Tantra-Yoga, UK

Shelli Joye, BSEE, MA, PhDc, Electromagnetic Frequency Field Theory of Consciousness
Researcher, California Institute of Integral Studies, USA

Madayo Kahle, PhD, Religious Studies, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Jörg Kampmann, PhD, Climate Physics, Medical Informatics
Researcher (retired), IBK-consult – network for climate scientists, Germany

Itay Katz, BSc, Communication Systems
Researcher, The Interdisciplinary Institute for Science and Consciousness, Israel

Charles Kempf, Civil Engineering
Director, ALSTOM Power Systems SA, Belfort, France

Dr Adrian Klein, PhD, Subquantum Approach to Consciousness Studies
Deputy Chairman, ISARTOP, Israel

Zdena Kmunickova, MD, psychiatry
Psychiatrist, Prague, Czech Republic

Suresh Kumar, MTech
Chief Scientist, CSIR, India

Jani Ensio Lakanen, MS, Sports Education
Founder, NaBa Oy Ltd, Orienteering World Champion, Finland

Jonathan Landwer, MA, Humanities
Associate Professor, Valencia College, USA

Natuschka Lee, PhD, Microbial Ecology, Environmental Biotechnology, Geobiology, Astrobiology
Researcher, Assistant Professor, Technische Universität München, Germany

Apolline Lehmann, MA, Cultural Studies, Near-death Experience
Doctorante, Lecturor, Université de Lorraine, France

Johanne Levesque, PhD, Neuropsychology, Neurofeedback
President, Neurodezign, Canada

John R Lucy, PhD
Clinical Psychologist, Decatur, GA, USA

Alexander Rezende Luz, PhD, Literary Studies
Assistant Professor, UFRRJ, Brazil

Alan Campbell MacDonald, BA, Design, Visual Arts
Founder, Drawing Room, New Zealand

Jari E. M. Malm, PhD, Inorganic Chemistry, Material Science, Atomic Layer Deposition
Former Project researcher, University of Jyväskylä, Finland

Ronald L Mann, PhD, Psychology
Founder, Institute of Alternative Healing, USA

Tony Mackenzie, MsD, Longevity Research
Founder, The Longevity Revolution, UK

Andrew Marsh, MS, Physics, Research Assistant, UC Santa Cruz, USA

Patrick Marsolek, Cht, Consciousness, Hypnosis, Intuition, Communication
Director, Author, Inner Workings Resources, USA

Dr Roger A McMaster-Fay, MRCOG FRANZCOG, Gynaecology, Obstetrics
Clinical Lecturer, Faculity of Medicine, University of Sydney, Australia

Werner Merker, MS, Chemistry, Philosophy
Independent Scholar, Author of From mechanistic to organic thinking, Germany

Kevin J Miller, PhD, Clinical Psychologist, USA

Lorna Minewiser, PhD, Psychology
Certified Energy Health Practitioner, Sacramento, USA

Caio Márcio de Oliveira Monteiro, PhD, Zoology, Parasitology
Research Fellow, Federal University of Juiz de Fora, Brazil

Antonio Jesús Muñoz Cobo, MS, Biotechnology, Environmental Engineering
University of Jaen, Spain

Donald G Murphy, PhD, Biology, Energy Healing
Researcher, National Institutes of Health (Retired)
Board Member, Journal of Alternative and Complementary Medicine

Concepcion Obradors Giro, MD, Plastic Surgery, Neural Therapy
Director, Clinica Beltran y Obradors, Spanish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Spain

Rajiv Pande, B.Tech, Mechanical Engineering
Chief Engineer, Great Eastern Shipping, India

Pandelis Perakakis, PhD, Neuroscience, Psychology, Psychophysiology
Postdoctoral researcher, University of Granada, Spain

Julio F P Peres, PhD, Neuroscience and Behavior
Clinical Psychologist, University of São Paulo, Brazil

Eduardo Pinto, MD, Hospital Medicine, Integrative Medicine
Director, Division of Hospital Medicine, Crystal Run Healthcare LLP
Fellow American College of Physicians; Senior Fellow of the Society of Hospital Medicine, USA

Leticia Pollo de Oliveira, PhD, Biochemistry and Molecular Biosciences
Postdoc, University of Florida, USA

Virginia Portugal, MBA, Architect
Family Constellations Therapist and Researcher, Viavel Arquitetura, Brazil

Joseph Postma, MS, Astrophysics, Researcher, University of Calgary, Canada

Daniel Radoux, PhD, MS, Psychotherapy, Human Behaviour
Biologist, International Applied Neuroscience Institute, Belgium

Ed Rankin, MA, PhD Candidate, Human & Organizational Systems
Founder, Former CEO, PeopleSolutions, USA‎

Tania Simona Re, PhD candidate, Ethnomedicine, Medical Anthropology, Ethnopsychology
Unesco Chair, Health Anthropology – The Biosphere And Healing Systems, University of Genoa, Italy

Jeffrey D Rediger, MD, MDiv
Medical and Clinical Director, McLean Hospital SE and Community Programs, Harvard Medical School, USA

Jesús L Serrano Reyes, Phd, Psychology, Philology, Spain

Mark A Rivera, MS, Physics
Complex Systems Analysis, Boeing Research & Technology, USA

Theo de Roon, MSc, Health Sciences, Depth Psychology
Jungian Analytical Therapist, Founder, SustainingPeople!, Netherlands

John Rudkin, BSc, DipChemEng, CEng, CChem, FRSC, FIChemE
Retired Director, process industry, Cambridge, UK

Márcia Regina Colasante Salgado, MD, Pneumologista
Especialista em Pneumologia e Medicina Ocupacional, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e Associação Médico-Espírita do Brasil

Lynn Sereda, PhD, Psycho-Physiology
CEO, Quantum You.com, USA

Eduardo Ekman Schenberg, PhD, Neuroscience
Researcher, Universidade Federal de São Paulo; General Director, Instituto Plantando Consciência, Brazil

Julia Sellers, MA, BA, BS, Out-of-body Experience
Independent researcher, teacher, author of I have seen it tomorrow, a true story of man who lives out of body, Slovakia

Habibe Şentürk, MA, Sociology

Juliia Shabanova, DrSc, Philosophy, Theosophy and Science
Head of Department of Philosophy and Pedagogics, National Mining University, Ukrain

Charles Simonini, PhD, Clinical Psychology
Department of Psychiatry, Virginia Commonwealth University, USA

Cornel Slenters, MSc, Mathematics, Consciousness
Retired University Professor, Independent researcher, LOTA philosophy of science, Switzerland

Ignacio Barriendo Soro, PsyD, Mental Wellness
Psychologist, Psiquiátrico de Zaragoza, Spain

Frank Striebel, MD, Integrative Medicine, Alternative Therapies
Dr Med, Private Practice, Hamburg, Germany

Cole L Struhar, PhD, International Psychology, Global Consciousness, Post-materialist Research Methodology
Confidant, Private Practice, US

Stephen P Sutton, MD, Urology, FACS, HTCP
Urologist, Healing Touch Certified Practitioner, USA

Elena Smirnova Timofeevna, PhD, Psychology
Аuthor of 7 psychology books in Russian, Formerly of Moscow State University of Service, Russia

John V Thomas, PhD, Philosophy of Science, Cosmology, Metaphysics
Lecturer, De Paul Institute of Religion and Philosophy, Bangalore, India

and still practicing in a clinic. Thank you and sincerely yoursAndré Thurneysen, MD, Homeopathy
Clinical Practice, Emeritus Professor, University of Berne, Switzerland

Evelyne Touré, PhD, Theology, Dance, Social Value Measurment
Primary Title: Founder, Capital E & Evropa, Sweden

Peter B Todd, BA (honors) MAPS, Psychoneuroimmunology, Mind-matter anomalies, NDEs, philosophy of mind, panentheism
Researcher/author, Independent Private Practice, Australia

Natalie Trent, PhD, Neuroscience, Psychology
Research Fellow, Harvard University Department of Psychology, USA

Patrizio Tressoldi, PhD, Psychology
Researcher, Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, Italy

Dianne Trussell, BSc Hons, Neuroscience, Ecology
RA, Flinders University of South Australia, Australia

Antonin Tuynman, PhD, Biochemistry
Patent Examiner, European Patent Office

Alvaro Vannucci, PhD, Physics
Associate Professor, Physics Institute, University os São Paulo, Brazil

Peter Watson, BA, Meditation, MBSR, Acting, Screenwriting,
Co-Founder, AuthentiCity, UK

Dr Tom Williams, BSc MEd, MAppSc PhD CPsychol FBPsS
Chartered Psychologist and Fellow, British Psychological Society, Scotland

Robert Willmott, PhD, Sociology, Philosophy, UK

Laurens Wolters, MS, Health Sciences, Psychotherapy, Management, Depth Psychology
Lecturer, Universiteit Leiden, Jungian Institute in Nijmegen, New Jung Academy, Netherlands

Alexandre Zaslavsky, PhD, Education, History and Philosophy of Science, Conscientiology
Professor, Interparadigmas – The Journal of Conscientiology Doctors, Brazil

Aleksander Milosz Zielinski, Lic. rer. soc., Sociology, Philosophy
Lic. rer. soc., University of Fribourg, Switzerland

Additionele Ondertekenaars

Sebastian Penraeth, Writing, Website Design and Development
Editorial Director, OpenSciences.org

Tupac Enrique Acosta, Indigenous Peoples Knowledge and Practice
Founder and General Coordinator, TONATIERRA, USA

Michael William Benton, BA, B.Ed, Visual Art, Electronic Music
Artist, Canada

Aislan Alves Bezerra, BA, Philosophy, Brazil

Richard Bright, BA (Fine Art) BSc (Physics),
Interalia Centre / Interalia Magazine, UK

Svojas Chari, Bsc, Design
Designer, Srishti Institue of Art Design and Technology, India

Franco Bruno Corteletti, BEng, Electrical Engineering, Software
Independent Researcher, Electrical Science, Inc, Brazil

Henri Cazeault, MA, Internationel Management Consulting
Independet Senior Consultant, France

Cintia Cavalcante, Hipnotist, Positive Psychology Coach & Magnetist
Spiritual Activist, San Francisco Spiritist Society, USA

Jangchup Choeden, Geshe Lharampa (equivalent to PhD in Buddhist studies), Epistemology, Logic and Ethics
Khen Rinpoche, Gaden Shartse Monastic College, India

Alice Veronica Conti, BA, Linguistics, Freelance Teacher, Italy

Gary Clemenceau, BA Humanities/BS Physics, Author, USA

Helio Daldegan, B.Eng, Quantum Physics and Philosophia Perennis
Independent researcher, Brazil

Luc Delannoy, Phd, Philisophy
Founder, Instituto de Neuroartes, Estonia

Guillermo Sebastián Delicia, University Degree, Communication
Cv, Signa, Argentina

Plamen Doykov, MS, Computer Science
Software Engineer, VMware, Bulgaria

Rossi Elsa, BA, Spirituality
Member, British Union of Spiritist Societies, UK

Jean-Paul Evrard, BS, altered state of consciousness
Organizer, Medicine and Spirituality congress, The Francophone Spiritist movement, Belgium

Steven Jay, Multiple Award Winning Producer, Media, Events
Creative Director, Possibl, USA

Marie-France de Palacio, PhD, Literature
Professor of Comparative Literature, University of Western Brittany, France

Jake Garn, Photography, Philosophy, Meditation
Radio Show Host, Standup Commentary, US

Leafar Izen, MS, Computer Sciences, Poet and Mathematician, France

Ian Paul Jackson, BA Hons, Author Ho’oponopono Secrets, UK

Nick Seneca Jankel, MA, Creativity, Spirituality, UK

Rie Dalsgaard Jespersen, MSc, Anthropology, Ethnography, Danmark

Kenneth James Krebs, AAS, Electronics Engineering, Quantum Physics, USA

Sandra King, BA, Anthropology, Retired, USA

Juan Carlos Pérez Molina, PCC , Coaching
Profesor, Coachsi, Spain

Don Lubov, MS, Art Education, Fine Arts & Design, Spirituality
Author/lecturer on spirituality, USA

Valentino Salvato, MA, Teaching, Coaching, Maths & Business, UK

Andre’ Slabber, Ing, Electronics, Computer Science, Philosophy, System Design
Author, the Netherlands

James Tien, Traditional Eastern Arts (Taiji and Qigong), Psychology, USA

Michael Melone, BS, Computer Information Systems
IT Security Consultant, Cal Poly Pomona, United States

Steve Morris, GCSE ‘O’ Level Certificates in 9 subjects,
Holistic local & distant healing through bodywork and/or Reiki, UK

Michael Kanney, BS, Chemistry
Founder, Aklaim Chemicals, USA

Gerhardt Lepp, BSc, Field Biology / Ecology; Datawarehouse Design; native spirituality
Data Warehouse Architect, Ministry of Attorney General, BC, Canada

Gary Robert Posselt, BS, Interior Design
Owner, Tulsa Design Therapy, USA

Scott M Stark, PhD, Computer Science, software
VP, Red Hat, United States

Marie Tolman, NLP, C-IQ, Ei, Mindfulness
Founder, Cheshire Community Coaching, UK

Sam Welbourne, BA (hons), The visual, musical and performing arts
Producer, Mindful Sounds, UK

Ernie Whitten, Psychadelics, USA

Brett M Wilbur, MS,
Architect, Metaphorms, PLLC

Herman Wilianto, PhD, Energy Healing, Feng Shui / Architecture
Former Head of Graduate Program in Architecture, Parahyangan Catholic University, Indonesia

Jon Charles Winchester, BSEE, Metrology
Metrology Manager, Custom Calibrations Solutions, USA

Klik op het blauwe vierkant om het menu te zien