Een nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring

Wij zijn sterrenstof en onderdeel van het universum en worden altijd bepaald door de natuurwetten, bij leven, bijna-dood en leven na de dood ©

Door drs.M.H.Venselaar, grondlegger van de (astro)fysische BDE verklaring – Intellectual rights dec. 2006 (hernieuwd juni 2020) – Copyrights 2011

Inleiding:
De bijnadoodervaring (BDE) is een bijzonder fenomeen dat al decennia lang bestudeerd wordt. Desondanks bestaat er geen algemeen erkende definitie van de BDE en is er nog steeds geen eenduidig verklaringsmodel.

Verschillende definities:
In Wikipedia staat bijvoorbeeld dat de BDE een ongebruikelijke ervaring is met spirituele aspecten op de grens van het leven, met onder andere een buitenlichamelijke ervaring, een tunnel en een licht, het terugzien van dierbaren.
De internationale organisatie voor mensen met bijnadoodervaringen (IANDS) meent dat de BDE een diep psychische gebeurtenis is op de grens van het leven, of tijdens een fysieke of emotionele crisis, met kenmerken zoals o.a. de buitenlichamelijke ervaring, het zweven boven het lichaam, de autoscopie, een snelle beweging door de ruimte, duisternis, stralend licht, intense emoties, ontmoetingen, een nieuw besef van de aard van het universum en het doel van het leven.
De Coma Science Group (universiteit van Luik; prof dr.S.Laureys) verwijst naar een definitie van de BDE waarbij het een te beleven en te onderscheiden aantal zelf-gerelateerde mentale gebeurtenissen zijn, die zeer emotioneel zijn, met mystieke aspecten, tijdens een bijzondere staat van bewustzijn. Kenmerken zijn oa de buitenlichamelijke ervaring, het gevoel van intense vrede, en het binnengaan van een soort poort of tunnel en het zien van een helder licht. In hun onderzoek onderscheiden zij echter de klassieke BDE (meestal gerelateerd aan de bijna-dood, of het idee nabij de dood te zijn) van BDE-achtige ervaringen. De klassieke BDE is een vorm van “internal awareness” met een disconnectie ten opzichte van de omgeving, corresponderend met een staat van “disconnected” bewustzijn.
(N.B. De Coma Science Group maakt onderscheid tussen awarenes, wakefulness en responsiveness en connectedness).(1)

Verschillende controversiële verklaringsmodellen:
Het biologische verklaringsmodel duidt facetten van de BDE via neurologische, chemische en psychische verschijnselen. De ervaring heeft te maken met het fysieke lichaam en het brein. Hierbij gaat het om een diversiteit van oorzaken en processen, ten gevolge van bijvoorbeeld een zuurstoftekort, een overschot aan kooldioxide, elektrische stimuli, het gebruik van drugs en medicijnen, een angst voor de dood. Het brein produceert facetten van de BDE, en ook bewustzijn (o.a. dr.S.Blackmore, dr.K.Nelson, dr.O.Blanke, en dr.D.Swaab).
Het meta-fysieke verklaringsmodel zet zich af tegen deze materialistische visie op de BDE(2). Facetten van de BDE worden geduid via een niet-waarneembare (bovennatuurlijke) werkelijkheid (o.a. dr.P.Sartori, dr.S.Taylor en drs.P.v.Lommel). Binnen deze theorie gaat het om een metafysieke non-lokale ruimte. Hierbij is over het algemeen de visie van psycholoog William James (1898) leidend. De hersenen zijn daarbij slechts ontvángststation van bewustzijn (zoals – ter vergelijking – een radio geen muziek bevat, maar deze ontvangt via radiogolven). Heden ten dage wordt dit beeld geactualiseerd met het voorbeeld van de TV en computer.
De Coma Science Group concludeerde echter begin 2020 dat er voor de metafysieke verklaring en het non-lokale bewustzijn geen enkel bewijs is(3), en dat het neurofysiologisch verklaringsmodel van de BDE nog steeds niet sluitend is (27 jan 2020).

Een nieuw concept: De Nederlandse geesteswetenschapper en BDE-deskundige drs.M.Venselaar ontwikkelde ondertussen, naar aanleiding van een tienjarige detailstudie(4) , een nieuw verklaringsmodel, vanuit een non-dualistisch wetenschappelijk paradigma en een holistisch integraal mensbeeld. Haar interdisciplinaire BDE theorie is gebaseerd op (astro)fysica(5), en op o.a. het gedachtegoed van kosmoloog/ natuurkundige/ wiskundige dr.S.Hawking en astrofysicus dr.N.DeGrasse Tyson.

Core statement van de BDE theorie via (astro)fysica: Wij zijn sterrenstof en onderdeel van het universum, en worden altijd bepaald door de natuurwetten, bij leven, bijna-dood, en leven na de dood. Leven en bewustzijn zijn gradueel in de ruimtetijd afhankelijk van de mate van lijden/trauma en van het naderen van het levenseinde. Er is een toenemende distantie tot het fysieke lichaam naarmate de BDE vollediger c.q. dieper wordt. De connectie blijft, maar wordt relatief in ruimte en tijd.

Uitgangspunten:
* Non-dualisme (dualistisch denken is binnen de wetenschap op zijn retour, fysicus en kosmoloog dr.M.Tegmark);
* De fysieke en metafysieke werkelijkheid vormen in essentie tezamen the Big Picture (fysicus dr.T.Campbell(6);
* Het wetenschappelijk principe van het Scheermes van Ockham(7) (mede ter voorkoming van biases(8);
* De klassieke BDE is te onderscheiden van BDE-achtige ervaringen. Venselaars studie en theorie betreft de klassieke BDE;
* Een theoretische volledige BDE bestaat uit vijf fasen.

De Vijf Fasen BDE theorie ©:


1. het loskomen van het (fysieke) lichaam
2. de heenreis
3. de voorlopige eindbestemming
4. de terugreis
5. de hernieuwde eenwording met het (fysieke) lichaam

NB: Dit artikel betreft de eerste fasen. Deze worden uiteengezet via 1. ervaringen – 2. theorie – 3. toepassing. Niet alle 40 kenmerken kunnen derhalve besproken alsook toegelicht worden.

Fase 1: het loskomen van het fysieke lichaam
Samenvatting van concrete ervaringen:
Naar aanleiding van trauma nemen de zintuiglijke waarneming en het waakbewustzijn af. Het wordt zwart voor de ogen. BDE’ers raken bewusteloos (en soms horen BDE’ers hun doodsverklaring). Diep in het lichaam voelen BDE’ers golven van energie door hun lichaam, talloze minuscule explosies, en intense vibraties. Dan gaan ze uit hun lichaam. De buitenlichamelijke ervaring begint. Leven en bewustzijn worden niet langer bepaald door het fysieke lichaam. BDE’ers staan ernaast of zweven erboven en zien hun (fysieke) lichaam liggen (=autoscopie). BDE’ers zeggen op dat moment een ander/nieuw lichaam te hebben. Het is een soort kopie(9). Deze is ook 3D, waarbij ze dezelfde persoonlijkheid houden. Ze omschrijven het o.a. als licht(energie), doorschijnend, entiteit, geest, ziel, energie. Ze ervaren geen pijn meer. Ze horen en zien alles.
Theoretische onderbouwing:
* Wij zijn gemaakt van sterrenstof uit het universum(10) en worden altijd bepaald door de natuurwetten (o.a. S. Hawking, wiskundige, natuurkundige, kosmoloog);
* Materie is een vorm van licht, namelijk (gecondenseerd) bevroren licht (o.a. D.Bohm, fysicus; M.Kaku, theoretisch fysicus; en B.Koberlein, astrofysicus);
* Licht is energie en bestaat uit kwanta fotonen(11);
* Materie kun je herleiden tot energie(trillingen). En de atomen van ons (materiële) lichaam zitten vol kinetische en potentiële energie;
* Als de materie van ons lichaam omgezet zou kunnen worden in energie dan zou het genoeg zijn voor de energiebehoefte van de USA voor een heel jaar (dr. R.Dijkgraaf);
* De Wet van Behoud van Energie stelt dat energie nooit verloren gaat. Energie kan worden omgezet van de ene vorm naar de andere, maar verdwijnt niet. De som van alle energieën verandert niet;
* Het menselijk lichaam is een open systeem, zelfs bij de (bijna)dood. Er is een grensoverschrijdende uitwisseling van energie (S. Hariharan, National Institute of Technology, India);
* Waar blijft dus onze ‘levensenergie’ op het moment van de (bijna)dood?
* BDE-onderzoekers registreren observaties (door omstanders) van mistige lichtgevende emissies uit het lichaam van bijna-doden (Crookall, 1967; Laubscher (1975), McAdams (1984), Alvarado (1987), Wilss-Brandon (2000), Venselaar (2011, 2013);
* Alle levende organismen stralen onder normale omstandigheden laag intensiteit licht uit. Deze straling wordt echter 10 tot 1000 keer sterker bij het naderen van de (bijna)dood (J. Slawinski, institute of physics of the pedagogical university, Poland)(12);
* Neurowetenschappers Persinger en St.Pierre hebben bevestigd dat de emissie van elektromagnetische straling (=licht = fotonen) bij een stervend organisme toeneemt met de factor 1000;
* Fysicus Dyson veronderstelt dat elementaire deeltjes, zoals kwanta fotonen, te maken hebben met bewustzijn;
* Fotonen kunnen informatie opslaan en overdragen (J.Howell, fysicus).
Toegepast
Als het fysieke lichaam – dat in essentie bevroren licht is – ernstig getraumatiseerd is, komt er op (sub)atomair niveau een proces op gang waarbij een uitzonderlijke hoeveelheid licht/fotonen vrijkomen. Dit proces koppelt Venselaar aan wat BDE’ers omschrijven als golven van energie, talloze explosies en vibraties die in het fysieke lichaam worden gevoeld, alvorens ze uittreden, als een wezen van licht(energie). Leven na de (bijna)dood is ‘slechts’ een andere verschijningsvorm van onszelf als entiteit van licht. Met de emissie van licht/fotonen uit het fysieke lichaam naar de zogenaamde geestdubbelganger, is er mede een transfer van informatie over de (bijna)dode, waardoor BDE’ers zich ‘dezelfde’ ervaren als voorheen. Zij zijn opnieuw (zelf)bewust. Op het moment van de bijna-doodervaring is er een shift van leven en bewustzijn (middels de emissie), van gekoppeld aan het fysieke lichaam naar erbúiten (13).

Fase 2: de heenreis
Samenvatting van concrete ervaringen
De distantie tot het fysieke lichaam neemt toe. Was de afstand aanvankelijk een paar meter, in deze fase zeggen BDE’ers omhoog te gaan, en bv het ziekenhuis van bovenaf te zien, of zelfs de aarde zoals astronauten deze zien. Dieptepsycholoog Jung beschrijft het naar aanleiding van zijn hartinfarct gedetailleerd: “Het leek alsof ik mij hoog boven in het wereldruim bevond. Ver onder mij zag ik de aardbol, gedompeld in heerlijk blauw licht. Ik zag de diepblauwe zee en de continenten.. voor mij lag het subcontinent van India… en links lag in de verte een uitgestrekte vlakte; de roodgele woestijn van Arabië…Daarna kwam de Rode Zee.. .de Middellandse Zee.. .en ik zag ook de sneeuwbergen van de Himalaya…naar rechts keek ik niet. Ik wist dat ik op het punt stond de aarde te verlaten”. (14)
National Geographic onderschrijft dat een van de kenmerken van de BDE een reis langs de planeten is(15).
BDE’ers bevinden zich – zoals bv. Eben Alexander beschrijft – in een immense ruimte, leeg, oneindig in grootte, en gitzwart. Andere BDE’ers menen ook dat het om een koude ruimte gaat. BDE’ers overbruggen onmetelijke afstanden. Daarnaast is er ook sprake van een toenemende snelheid. BDE’ers zeggen zelfs met de lichtsnelheid te reizen, waarbij zij het Melkwegstelsel en tal van sterren voorbij zagen suizen. Het tijdsbesef veranderd. De ruimte lijkt vloeibaar te worden en er ontstaat een soort tunnel. Het heeft een opening. BDE’ers worden er (spiraliserend) ingezogen. De tunnel (ook o.a.: een koord, trechter, corridor, buis, draad) wordt nader omschreven als van energie, eindeloos lang, zwevend in de ruimte. Het is een open verbinding met het fysieke lichaam, waarbij BDE’ers aangeven, dat als deze breekt of achter hen sluit, dan terugkeer niet meer mogelijk is.
Uiteindelijk gaan BDE’ers sneller dan de lichtsnelheid en worden ze aangetrokken tot een hemels mooi licht, dat almaar groter wordt. Er zijn tevens allerlei kleuren en geluiden te horen.


Theoretische onderbouwing:
* Het universum is een donkere ruimte;
* De gemiddelde temperatuur van de ruimte is heden ten dage min 273 graden;
* Het universum is verre van stil (NASA; NASA Hubble, MilkywayAstronomers). Enkele voorbeelden zijn te horen via onderstaande links
https://www.youtube.com/watch?v=rvRNY77_M1I
https://twitter.com/mastronomers/status/1198593663670136832
* Licht kan eenvoudig aan de aarde ontsnappen. De zwaartekracht van de aarde heeft weinig effect op licht (S.Hawking);
* Om aan het zwaartekrachtveld van de aarde te ontsnappen is een snelheid van 11,2 km/s nodig. Dit heet de ontsnappingssnelheid;
* Licht verplaatst zich door verschillende soorten materie enz. met een verschillende snelheden. Door lucht(lagen) verplaatst licht zich langzamer dan door het vacuüm van de ruimte. Aldaar is de lichtsnelheid 300.000 km/s;
* Reis met de lichtsnelheid en tijd zal stoppen (o.a. N. DeGrasse Tyson, astrofysicus);
* De uitzonderlijk grote emissie van licht (= fotonen = energie) wordt ook de deathflash genoemd (oa. M.Persinger & St.Pierre);
* (onevenredige distributie van) energie kan het ‘weefsel van de kosmos’ ofwel: de ruimtetijd, vervormen. Ook licht kan de ruimtetijd krommen/vervormen;
* Zwarte gaten zijn extreme krommingen van de ruimtetijd, met een immense aantrekkingskracht. Ze vormen een soort trechter, en al wat over de waarnemingshorizon is, valt erin;
* Licht kan eveneens niet ontsnappen aan een zwart gat. Het volgt de kromming van de ruimtetijd en verdwijnt in het gat;
* Licht spiraliseert een zwart gat in;
* Naarmate de lichtsnelheid wordt genaderd wordt tijd relatief;
* Er zijn vermoedelijk microscopische mini zwarte gaten (CERN, Zwitserland);
* Informatie gaat niet verloren in een zwart gat (S. Hawking);
* Een zwart gat kan de opening zijn c.q. het begin van een wormgat (S.Hawking);(16)
* Wormgaten zijn veronderstelde eindeloze tunnels door de ruimte, met een opening en uitgang, waarbij tijd relatief wordt. Het is een connectie tussen twee veraf gelegen punten/plaatsen in de ruimte. Het is een shortcut door de ruimte, die miljarden lichtjaren betreft. Het gaat om sneller dan de lichtsnelheid en het zou tijdreizen mogelijk maken (o.a. K.Thorne, theoretisch fysicus);
* Licht kan vermoedelijk ook een wormgat binnengaan (R. Owen, assistent professor fysica) en er doorheen gaan (H.Butcher, astrofysicus);
* Informatie gaat – in theorie – niet verloren in een wormgat (Benford, fysicus);
* Er zijn waarschijnlijk zeer kleine zwarte gaten en submicroscopische wormgaten (o.a. B.Cox, deeltjes fysicus; A.De Rujula, theoretisch fysicus).


Toegepast:
Als het trauma ernstiger is/wordt (en er sprake is van een diepere staat van bewusteloosheid), nadert de (bijna)dood. De levensenergie neemt nog meer af. Daarentegen zal de emissie van lichtenergie/fotonen uit het lichaam toenemen, die aan de basis staat voor de andere verschijningsvorm. Als vederlicht wezen van licht ontsnappen BDE’ers aan de zwaartekracht van de aarde. De afstand tot het fysieke lichaam neemt toe. Leven en bewustzijn zijn gradueel in de ruimtijd. Eerst wordt de ruimte relatief doordat de distantie tot de aarde toeneemt. BDE’ers reizen langs o.a. de planeten, gaan dwars door het Melkwegstelsel, waarbij ze talloze sterren etc passeren. Hier gaat het dus geenszins om een metafysieke ruimte. Het gaat om de (deels) kenbare werkelijkheid van ons koude lege donkere universum (waarin allerlei geluiden zijn). BDE’ers krijgen een snelheid die niet in lichtjaren te meten is. Nu wordt ook de tijd relatief. Tegelijk kromt (vervormt) de ruimte en lijkt deze vloeibaar te worden. Er ontstaat een zeer klein zwart gat met daarachter een wormgat. Beschrijvingen door BDE’ers en (astro)fysici zijn in deze hetzelfde. Specifiek geldt ten aanzien van wormgaten dat het eindeloos lange, elastische, en in het heelal zwevende tunnels van energie zijn, waarmee onmetelijke afstanden overbrugt en verbonden worden, waarbij tijd en ruimte relatief (kunnen) zijn.
De ‘tunnelconstructie’ waarmee BDE’ers te maken krijgen, is een privéverbinding door de ruimtetijd waar BDE’ers spiraliserend in gezogen worden. De tunnel/het koord is een verbinding tussen het fysieke lichaam en de ‘geestdubbelganger’. Richting het einde van de tunnel, ofwel, richting het witte gat van het wormgat, wordt het licht steeds groter.

Fase 3: de voorlopige eindbestemming
Samenvatting van concrete ervaringen:
BDE’ers geven aan langzamer te gaan. En bij een schitterend hemels warm liefdevol licht komen ze tot stilstand. Met het licht dat naar hen toestroomt, komt ook alomvattende kennis en informatie. Ze merken tevens dat ze nu bij een grens zijn gekomen. Deze kunnen zij niet oversteken. Het is een ‘point of no return'(17). Er lijkt totaal geen verschil meer te zijn tussen verleden, heden en toekomst. BDE’ers krijgen een levensoverzicht. En vooral hier zien BDE’ers ‘overleden’ dierbaren terug. Ze zien ook een hoger spiritueel wezen. De communicatie is onmiddellijk. Tevens zien BDE’ers ook een twee immense tornado’s, in de vorm van een zandloper, waarbij het ene systeem met de klok mee draait en een stroming heeft naar buiten, en het andere tegen de klok in draait en een stroming heeft naar binnen. BDE’ers noemen het ook twee vortices, een grote ‘diabolo’ of ‘vlinder’. Daar is alle energie van het heelal. Het is de bron van al wat bestaat. Licht en liefde zijn een en hetzelfde.
Theoretische onderbouwing:
* Nabij een zwart gat stopt de tijd voor de waarnemer. Een korte tijd aldaar, kan als miljarden jaren zijn in relatie tot de meetbare tijd op aarde (o.a. B.Greene, theoretisch fysicus; K.Thorne);
* Lcht is informatie en kan deze ook overdragen (J. Howell);
* De waarnemingshorizon (ofwel event-horizon) is de grens van een zwart gat. Het is een grens in de ruimtetijd, en eenmaal gepasseerd is het een point of no return;

* Nabij een event-horizon is er ‘oogverblindend’ helder licht (A. Hamilton, fysicus Universiteit Colorado);
* Zwarte gaten kunnen ook het begin van tunnels/wormgaten zijn naar een ander universum (o.a. S.Hawking; M.Kaku; Novikov, theoretisch astrofysicus);
* De BigBang is slechts een conventionele theorie (o.a.N.Turok, theoretisch fysicus);
* In theorie zouden er intra-universum wormholes kunnen bestaan alsook inter-universum wormholes. De eerste zouden tunnelconstructies kunnen zijn in ons universum. De tweede betreft een constructie/verbinding tussen universa (Wikipedia);
* Wormgaten hebben de vorm van een zandloper (o.a. S.Hawking);
* Wormgaten zijn de sterkste theoretische structuur voor tijdreizen (P.Davies, fysicus);
* Er bestaat de mogelijkheid dat er een ander universum is (o.a. N.Turok; P.Steinhardt, theoretisch fysicus);
* Er zou een anti-materie universum moeten bestaan (NASA). En zelfs als deze een andere lading heeft, een andere draairichting, en de arrow of time tegenovergesteld is, dan nog zou dat universum voldoen aan de wetten van de fysica (M.Kaku);
* Het zandlopermodel van de totaliteit van een mogelijke kosmos volgt dit idee. De ene helft is in dat geval ons universum, het andere het anti-materie universum (R.Lung, fysicus).
Toegepast:
Venselaar veronderstelt dat BDE’ers tijdens hun ‘heenreis’ eerst te maken krijgen met een zeer klein zwart gat met daarachter een klein intra-universum wormgat. BDE’ers zeggen met (meer dan de) lichtsnelheid te gaan. Dan komen zij aan het einde van hun zgn. privé tunnel door de ruimte. Ze ‘staan’ in een stralend licht. Met dat licht komt ook informatie naar het toe, waardoor alwetendheid is(18). BDE’ers menen alle antwoorden te weten op alle vragen die de mensheid ooit gesteld heeft.
Tevens is er geen verschil meer tussen verleden heden en toekomst. Een dag kan zijn als een eeuwigheid. Een eeuwigheid als een dag(19).
Maar BDE’ers zijn ook bij een grens gekomen. Het is een point of no return. Het is een met licht omgeven waarnemingshorizon, dat vermoedelijk onderdeel uitmaakt van een immens groot zwart gat en inter-universum wormgat: de tunnelverbinding en doorgang naar een ander universum. Het vormt in zijn totaliteit een astronomisch grote ‘zandloper’, ‘diabolo’ met twee ‘trechters’ c.q. vortices. Deze zijn vermoedelijk twee universums en deze komen met de smalste delen bij elkaar.
De doorgang in de verbinding tussen beide universa, is echter niet privé. Mensen die onomkeerbaar op aarde gestorven zijn, en waarvan het koord gebroken is c.q. de tunnel gesloten, gaan volgens BDE’ers in principe allemaal door deze doorgang naar die andere hemelse liefdevolle werkelijkheid. Het is een universum dat een opponent is van ons universum. Het is niet koud maar warm, niet donker maar licht, en het bestaat niet in essentie uit materie maar uit anti-materie. Ook de draairichting en lading zijn tegenovergesteld.

Hoe dat licht dat BDE’ers ervaren, niet alleen informatie is maar tevens de bron van al wat bestaat, en hoe de zandlopervorm ook onderdeel kan zijn van een kosmologisch continuüm dat samen lijkt te vallen met het oude symbool YinYang, en tot slot: hoe dat hemelse majestueuze licht ook de grootste liefde van ons leven is, legt Venselaar uit in haar lezingen.


1 Zie verder: Near death experience as a probe to explore (disconnected) consciousness, Martial C., Cassol H., Laureys S., Gosseries O., 27 jan.2020
2 Alsook tegen het heersende materialistische paradigma in de wetenschap
3 Op13 mei 2013, Capelle a/d IJssel, stelde drs.v.Lommel eveneens hetzelfde. Binnen deze verklaring is het hoe/wat/waarom van het ontstaan van (facetten van) de BDE onduidelijk.
4 Dit was een literatuurstudie en retro-spectief veldonderzoek, waarbij Greyson’s NDE-scale (om een ervaring te typeren als een BDE met behulp van zestien vragen, met een minimale score van 7/32) en Ring’s Weighted Core Experience Index (om de diepte van een bijnadoodervaring te bepalen) tot uitgangspunt werden genomen. Omwille van de objectiviteit was niemand van de geïnterviewden van te voren geïnformeerd over het onderzoek. Het waren vertrouwelijke dieptegesprekken (met bescherming persoonsgegevens) rondom existentiële vragen, primair gericht op begeleiding, met open-ended vragen. Belangrijke onderscheidende kenmerken waren de levensbedreigende situatie en de buitenlichamelijke ervaring (zie ook Miner Holden, The handbook of near-death experiences). Venselaar heeft vanaf het begin van haar studie en theorievorming de klassieke BDE onderscheiden van BDE-achtige ervaringen zoals bijv. de religieuze en mystieke ervaring. Uiteindelijk documenteerde Venselaar 78 bijna-doodervaringen. Tegelijkertijd bestudeerde zij honderden ervaringsverhalen via literatuur, alsook de twee tegenstrijdige verklaringsmodellen. Ze ontdekte o.a. dat beide verklaringsmodellen analysefouten bevatten, en dat kenmerken die al sinds de 70er jaren gedocumenteerd zijn, niet aan de orde komen
5 De fysica betreft, in deze, de fysica van ons lichaam (onze atomen) en de astrofysica betreft hier de natuurwetten en fenomenen in het universum
6 Dit zegt Campbell in het kader van zijn zoektocht naar een unificatietheorie
7 Dit principe stelt dat, als er meerdere hypothesen zijn die een verschijnsel zouden kunnen verklaren, dat dan het verklaringsmodel gekozen moet worden, dat het meest recht doet aan het verschijnsel, waarbij de minste aannames zijn, en, zoals Albert Einstein het eens zei, waarbij geen ervaringsfeiten opgeofferd worden (zoals, in deze, bijvoorbeeld het gevoel úit het lichaam te gaan en afstand te krijgen van de aardse realiteit).
8 Denk aan interpretatiebias, bevestigingsbias, cognitieve bias met betrekking tot oa de analyse en interpretatie van data, in relatie tot een vakeigen werk-en denkwijze, het gehanteerde mens-en wereldbeeld, alsook de complexiteit van BDE’n en BDE-achtige verschijnselen
9 Ook stromingen binnen het Hindoeïsme geven aan dat het ‘andere lichaam’ een kopie is, een tegenhanger, van het fysieke lichaam (boek: Autobiography of a Yogi)
10 incl. elementen die in het begin van het universum gevormd zijn zoals waterstof
11 Waar geen specifieke verwijzing staat vermeldt, geldt mainstream: heersende opvatting
twee vortices © Venselaar kosmologisch model antimaterie © NASA
12 In de 30er jaren van de vorige eeuw stelde (de school van) bioloog en medisch wetenschappelijk onderzoeker Gurwitsch reeds vast dat oa. kankercellen met necrotische plekken een grote hoeveelheid ultraviolet licht uitzenden. Theoretisch biofysicus Popp kreeg naar aanleiding van onderzoek naar biofotonen
in de jaren 70 eveneens vergelijkbare onderzoeksresultaten. Stervend weefsel produceren er meer van.
13 Hierbij kan opgemerkt worden dat er geen data bekend is dat mensen hun geestdubbelganger al zien staan, terwijl zij nog niet uitgetreden zijn. Daarentegen is wel op basis van data te concluderen dat ná het uittreden, BDE’ers hun fysieke lichaam zien liggen, dat volgens hen van generlei waarde meer is. Dit veronderstelt derhalve een shift van leven en bewustzijn tijdens de BDE naar búiten het lichaam
14 Na zijn bijna-doodervaring heeft Jung geïnformeerd hoe hoog je in de ruimte moet zijn om een dergelijk ver uitzicht te hebben over de aarde. Dat bleek ongeveer 1500 km. Zie ook: Van Lommel, P., Eindeloos bewustzijn, p. 48-49
15 Ook binnen het Hindoeïsme (zie Autobiography of a yogi) wordt gesteld, dat astrale wezens met (bijna) de lichtsnelheid kunnen reizen, van planeet tot planeet
16 de uitgang van het wormgat wordt een wit gat genoemd. Dit is het tegenovergestelde van een zwart gat.
17 BDE’ers zeggen te ‘zien’ dat alleen de mensen die het leven op aarde hebben verlaten, de grens oversteken. De tunnel is achter hen dichtgegaan
18 Een van de Islamitische godsnamen is Al-lim: de alwetende. Ook de Joods-christelijke traditie acht alwetendheid een kenmerk van het goddelijke.
19 vergl. uitspraken over God in Oude en Nieuwe Testament (vrij vertaald): Duizend jaar zijn in Gods ogen als de dag van gisteren die voorbij is (psalm 90:4) alsook: Bij God is duizend jaar als één dag (2 Petrus 3:8)

Share on